Kya Gusl K Waqt

Kalma Na Padhne Se

Paak Nahi Hote ?


  ××> Galat-Fehmi <××  


Aawam Me Ye Mash'Hoor Hai
K Jab Tak (Gusl Karte Hue)
Kalma Sharif Na Padha Jaye To 
Aadmi Paak Nahi Hota NaaPaak
Hi Rehta Hai ... 

  **> Sahi-Mas'Ala <**  


Ye Awam Ki Galat Fehmi 
Aur Fuzul Baat Hai

Sahi Mas'Ala Ye Hai 
K Gusal Karte Waqt Na Kalma Sharif Padhe'n
Aur Naa Hi Kisi Qism Ki GuftGu Kare'n
Balke Gusl K Faraiz o Sunan o Mustahabbat
Ko Ada Kare'n

SadarushShariAh Badaruttariqah
Mufti Amjad Ali Qadri Razvi
Farmate Hain..

Gusl Karte Waqt Kisi Qism Ka Kalaam
Na Kare'n
Aur Na Koi Dua Padhe'n

  {>Book<}  

Fatawa AalamGeeri
Bahar e Shari'At Jild 2

Post a Comment

 
Top